Alle artikels

Jaarverslag thema: Omgeving

Hier vindt u een samenvatting van de informatie uit ons jaarverslag 2022 met betrekking tot het haven thema omgeving.

In het kader van het stikstofbeleid maakt de Vlaamse overheid een definitieve PAS (programmatische aanpak stikstof) op om een vergunningsstop te vermijden. Alfaport Voka waakt er in dit dossier over dat er rekening wordt gehouden met de werkelijke impact van de verschillende sectoren. Inspanningen die reeds eerder door de logistieke sector werden gedaan om de uitstoot van stikstof te reduceren moeten daarbij erkend worden. Op regelmatige basis wordt een overleg met Deltalinqs, de counterpart van Alfaport Voka in de Rotterdamse haven, georganiseerd om informatie uit te wisselen. Alfaport Voka werkt rond dit dossier ook nauw samen met andere sectorfederaties.

In de haven van Antwerpen is walstroom een van de potentiële oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar voor dit in de praktijk mogelijk is, moeten nog een aantal obstakels worden overwonnen. Alfaport Voka heeft in een interactief proces met terminals en scheepsagenten de knelpunten en aanbevelingen opgelijst in een position paper en deze verspreid onder de verschillende publieke stakeholders waaronder Port of Antwerp-Bruges. Alfaport Voka wil met en voor de bedrijven blijven werken naar een betrouwbaar en betaalbaar kader voor het gebruik van walstroom.

Port of Antwerp-Bruges werkt samen met Maatschappij Linkerscheldeoever en de betrokken overheden aan een gebiedsdekkende, passende beoordeling voor de haveninbreidingsprojecten op Linkerscheldeoever, waarbij de impact op natuur, het groot openbaar belang en de compensatievereisten in kaart worden gebracht. Alfaport Voka stuurt aan op een transparante communicatie met de bedrijven en een snelle uitvoering van de passende beoordeling en gebiedsdekkende aanpak. Op die manier kan ruimte gecreëerd worden voor bijkomende investeringen in het havengebied.

Het soortenbeschermingsprogramma is in de haven van Antwerpen het kader voor het verkrijgen van afwijkingen op de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit. Na aanhoudend aandringen van mede Alfaport Voka op een snelle goedkeuring, is SBP2 na 3 jaar eindelijk goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het ‘fit for 55’ programma gepubliceerd, een van de initiatieven onder de EU Green Deal. Alfaport Voka heeft een inspraakreactie ingediend op de ‘fit for 55’ voorstellen, gebaseerd op de position paper 2020 en in overleg met verschillende actoren.
• De uitreiking van de 4de Sustainability Award in 2023 wordt mee voorbereid door Alfaport Voka. Een vernieuwde formule en nieuwe partnerschappen worden aangegaan om er een nieuwe drive in te brengen. Het duurzaamheidsverslag wordt voorlopig on hold gezet tot er duidelijkheid komt over de nieuwe EU wetgeving met betrekking tot duurzaamheidsrapportering. 

De Vlaamse overheid en Alfaport Voka bereikten dit jaar een akkoord over richtlijnen voor doorvoer IMDG-goederen in magazijnen. De richtlijnen en regels voor afwijking werden nu gepubliceerd en bieden eindelijk meer rechtszekerheid voor de leden van Alfaport Voka.

In de haven worden tweedehandsvoertuigen geëxporteerd met bijlading. Samen met de betrokken actoren is een gemeenschappelijk kader voor een plan van aanpak uitgewerkt en voorgesteld aan de inspectiediensten en Port of Antwerp-Bruges. Hierdoor verbetert de situatie in de praktijk stelselmatig.

In nauw overleg met de betrokken bedrijven en Port of Antwerp-Bruges wordt het voorstel voor de actualisatie van het Koninklijk Besluit met betrekking tot opslag en transport van springstoffen in de haven opgevolgd en bijgesteld.

Alfaport Voka heeft, naar aanleiding van een grijze zone in VLAREM- en havenwetgeving, bij Port of Antwerp-Bruges aangedrongen om duidelijkheid te scheppen in de wetgeving van toepassing bij doorvoer van gevaarlijke goederen op intermodale terminals. Wegens het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader, heeft Port of Antwerp-Bruges samen met Alfaport Voka en betrokken bedrijven een voorstel tot oplossing opgemaakt.

Door een recente wijziging in de Havenpolitieverordening, zijn terminals verantwoordelijk voor de opvolging van de verblijfstermijnen voor IMDG-goederen. In het overleg met Port of Antwerp-Bruges zijn afspraken gemaakt om dit proces te optimaliseren.

Alfaport Voka blijft de betrokken leden stimuleren om deel te nemen aan het Operation Clean Sweep © programma. De Vlaamse overheid is in 2022 een BBTstudie opgestart rond het voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen. Doel van deze studie is om technieken en maatregelen te identificeren om kunststofgranulaatverliezen te voorkomen en te beperken met aanbevelingen voor nieuwe VLAREM-milieuvoorwaarden. Onder de Task Force Zero Pellet Loss leidt Alfaport Voka een nieuwe werkgroep waarin de BBT studie zal besproken worden. VIL start op vraag van OVAM een lerend netwerk op waaraan Alfaport Voka meewerkt.

Naar aanleiding van klachten met betrekking tot geluidshinder vanuit Kieldrecht, heeft Port of Antwerp-Bruges een geluidsstudie laten uitvoeren door een geluidsdeskundige. Scheepsmotoren zijn geïdentificeerd als mogelijke bron maar niet als de enige bron voor de hinder. Alfaport Voka en ASV hebben technisch advies gevraagd aan de Hogere Zeevaartschool. Bedoeling is de werkelijke oorzaak van eventuele geluidshinder te achterhalen. Daar is momenteel nog onvoldoende duidelijkheid over.

Droge bulk bedrijven rapporteren hun niet-geleide stofemissies in het Integraal milieujaarverslag. De rapportage staat niet ter discussie maar de Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt cijfers niet correct in jaarrapporten over luchtkwaliteit in de haven. Na aandringen van Alfaport Voka, paste de VMM zijn rapportagemethode aan.

De hervorming en verbreding van Energiebeleidsovereenkomsten (EBO) werd in 2022 uitgewerkt en goedgekeurd in nauw overleg met Alfaport Voka. Het vernieuwde instrument zal op 1 januari 2023 van start gaan. Ook de leden van Alfaport Voka kunnen toetreden tot de EBO waarbij er ook voor de sectororganisaties verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

DOWNLOAD HET JAARVERSLAG ALFAPORT VOKA & CEPA 2022

Neem contact op

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Tel: +32 476 94 15 41

Sofie Coppens