Havenontwikkeling

Om als haven haar plaats op het wereldtoneel te vrijwaren, pleit Alfaport voor het slim inzetten op ruimte voor ontwikkelingen, innovatie en investeringen.

In 2021 werd 12 miljoen TEU containers maritiem overgeslagen in de haven van Antwerpen. De huidige containerbehandelingscapaciteit loopt nu reeds tegen de grenzen aan, terwijl verschillende prognoses nog een verdere groei in containeroverslagvolumes in de Hamburg – Le Havre range voorspellen.

Er is dus nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven om de positie van Antwerpen als containerhaven te versterken, rekening houdend met de toenemende schaalvergroting en trend naar consolidatie van de internationale scheepvaart. Ook innovatie en de clusterwerking haven – logistiek – industrie blijft cruciaal.

NIEUWS OVER

Havenontwikkeling

Ontdek al het nieuws over het thema havenontwikkeling. 

Werkbank haventracé

Alfaport Voka neemt deel aan de werkbanken van het complex project De Nieuwe Rand. Deze kaderen binnen de onderzoeksfase dat als doel heeft om het

Lees verder »
Dr. Stephan Vanfraechem

"Als motor van de Vlaamse economie, is een rechtszeker kader cruciaal zodat de haven zich kan blijven ontwikkelen "

Dr. Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka

Complex project
extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

De Antwerpse haven heeft reeds enkele jaren nood aan extra containercapaciteit om competitief te kunnen blijven op wereldvlak. De extra capaciteit is nodig om de verwachte groei van containertrafiek op te vangen, investeerders aan te trekken en een horizon te bieden aan de gebruikers. Zonder deze extra containercapaciteit is het gevaar reëel dat belangrijke spelers hun capaciteit in Antwerpen afbouwen.

In juli 2016 is de Vlaamse regering met een “complex project” gestart om deze noodzakelijke extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen te realiseren. Binnen een dergelijk “complex project” is de piste van een nieuw dok samen met alle mogelijke alternatieven voor bijkomende containercapaciteit onderzocht. 

Na afronding van de onderzoeksfase, stelde de Vlaamse Regering op 31 januari 2020 het voorkeursalternatief definitief vast. Hierin is een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen voorzien via een combinatie van inbreiding van bestaande dokken en de ontwikkeling van een nieuw getijdendok:

  • Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 mio TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 mio TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 mio TEU)
  • De realisatie van een nieuw getijdendok dat in dit besluit enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt (3,7 mio TEU)

In februari 2020 werd de uitwerkingsfase gestart om de verschillende projectonderdelen te concretiseren in meerdere projectbesluiten en omgevingsvergunningen.

Doorheen het hele proces is Alfaport Voka één van de betrokken partijen. Hierbij heeft Alfaport Voka steeds gepleit voor een snelle beslissing. Alfaport Voka ondertekende samen met 12 andere partijen op 20 april 2022 het ‘Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op Linkerscheldeoever’. Hiermee is er consensus over, onder andere, de realisatie van een Tweede Getijdendok dat 24/7 operationeel kan zijn en het voortbestaan van Doel. De procedures tegen het voorkeursbesluit in het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ werden door de actiegroepen bij de Raad van State ingetrokken na het sluiten van het akkoord over de toekomst van Doel.

Alfaport Voka blijft de belangrijkste bezorgdheden van de Antwerpse maritieme gemeenschap bewaken:

  • de nautische toegankelijkheid van het nieuwe dok
  • garanties op een 24/7-uitbating van de activiteiten
  • het flankerend beleid rond de modal splitdoelstellingen
  • de timing en afstemming van de realisatie van de verschillende projectonderdelen inclusief de natuurcompensaties
  • een rechtszeker kader en level playing field inzake de beoordeling van de milieu-impact.

Alfaport Voka blijft het actorenoverleg met de verschillende stakeholders (bedrijven, overheden, actiegroepen, landbouworganisaties, erfgoedgemeenschappen, etc.) actief opvolgen en waakt erover dat de socio-economische belangen mee worden genomen en erkend.

Alfaport Voka zetelt tevens in de werkgroep Doel die zich buigt over het toekomstperspectief van het dorp, rekening houdende met de ontwikkeling van de bijkomende containercapaciteit.

Meer informatie over het Complex Project

Blijf in contact over de ontwikkeling van de haven.

Wanneer relevant, organiseert Alfaport Voka werkgroepen en infosessies voor haar leden rond de ontwikkeling van de haven, zoals een toelichting over het nautische onderzoek in kader van CP ECA.

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden. 

Onze haven thema's

Hieronder een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen inzet. Klik door om meer informatie over iedere thema te ontdekken. 

Neem contact op

Dr. Stephan Vanfraechem 

algemeen directeur Alfaport Voka

stephan.vanfraechem@voka.be

Dr. Stephan Vanfraechem

Neem contact op

Sofie Coppens

adviseur Milieu en Duurzaamheid

sofie.coppens@voka.be

Sofie Coppens

Neem contact op

Eliene Van Aken 

adviseur Mobiliteit & Intermodaliteit

eliene.vanaken@voka.be

Eliene Van Aken