Bereikbare haven

Een wereldhaven als Antwerpen moet vlot bereikbaar zijn, zowel over het water, via het spoor als over de weg.

De haven van Antwerpen heeft een gunstige centrale ligging in het sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte West-Europa. Om zowel de bestaande activiteiten op lange termijn te verzekeren, als om toekomstige ontwikkelingen toe te laten, is het belangrijk om het bestaande transportnetwerk optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, moeten werknemers ook vlot op hun werk geraken.

Alfaport pleit voor de nodige investeringen in de verschillende modi, en voor een goede benutting van de bestaande infrastructuur. Daarnaast is ook een betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening essentieel.

Bereikbare haven van Antwerpen

NIEUWS OVER

Bereikbare haven

Ontdek hier al het nieuws rond ons haven thema bereikbare haven. 

"Samen werken we aan een vlottere haven, waar mobiliteit één van de sleutels is tot succes."

Tia Meyvis, adviseur Mobiliteit & Intermodaliteit, Alfaport Voka

Nautische toegankelijkheid

De Westerschelde vormt de aorta van de Antwerpse haven. Het internationale cliënteel van de Antwerpse haven verwacht dat de op-en afvaart van hun schepen op een vlotte, veilige, kostenefficiënte én betrouwbare manier gebeurt. Dit veronderstelt o.a. een goede coördinatie van de (dienstverlening door) alle partners in de nautische keten: loodsen, scheepvaartbegeleiding, sluisplanning, terminals, sleepdiensten, havenloodsen, havencoördinatie, scheepsagenten… .

Binnen die nautische keten vormt het loodswezen een zeer belangrijke schakel. Haar dienstverlening moet betrouwbaar en efficiënt zijn tegen marktconforme tarieven. Alfaport Voka vraagt dan ook een organisatievorm die hieraan tegemoet komt, en die bovendien juridische garanties biedt voor een gegarandeerde minimale dienstverlening binnen de nautische keten.

Binnenvaart​

De binnenvaart is de grootste alternatieve transportmodus in de Antwerpse haven. Om de concurrentiepositie van deze modus te vrijwaren, streeft Alfaport Voka naar een betrouwbare afhandeling op terminal voor de containerbinnenvaart, door o.a. het voorzien van voldoende lichterbehandelingscapaciteit, een centrale lichterplanning en consolidatie van lichtervolumes.

Alfaport Voka is ook bestuurder bij het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, om de nauwe link tussen de haven en de binnenvaartsector te bewaken.

Spoorweg Haven van Antwerpen - bereikbare haven Alfaport Voka

Spoorvervoer

Om de verdere groei van de haven op een duurzame manier op te vangen, heeft de spoorsector een ambitieuze modal split doelstelling van 15% spoorvervoer vooropgesteld.

De acties die nodig zijn om dit te realiseren worden gecoördineerd door Railport Antwerpen, een gezamenlijk initiatief van Port of Antwerp, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia en Alfaport Voka.

Gezamelijke visie spoorvervoer

In 2021 stelden Railport, Port of Antwerp en Infrabel een gezamenlijke spoorvisie voor. Deze vormt het kader voor de realisatie van deze doelstelling en bestaat uit 7 pijlers:

  1. Optimaal aansturen van verkeersstromen in de haven over heel de logistieke keten
  2. Performant parkeerbeleid om de beschikbare spoorcapaciteit efficiënt te benutten
  3. Rangeerstation Antwerpen, Noord op neutrale manier uitbaten + bundelen van volumes
  4. Gerichte investeringen in verschillende havenzones met het grootste groeipotentieel
  5. Efficiënte inzet van de spoorinfrastructuur
  6. Apart kader reglementering en haven specifiek spoorbeleid
  7. Gemeenschappelijk digitaal platform voor de onderlinge uitwisseling van informatie met respect voor de concurrentieregels

Goederenvervoer over de weg

Naast het wegwerken van infrastructurele bottlenecks is een optimaal gebruik van de infrastructuur ook van belang. Zo ijvert Alfaport al geruime tijd voor stappen richting een 24-uurseconomie waarop de hele logistieke keten afgestemd wordt. Alfaport Voka volgt ook alle relevante beleidsinitiatieven op de verschillende beleidsniveaus van nabij op, zoals de kilometerheffing, havenverkeersverordening, mobility package, … Hierbij pleiten we steeds voor haalbare regelgeving, die waakt over een gelijk speelveld met andere spelers.

Weginfrastructuur

Naast spoor en binnenvaart, blijft het vervoer over de weg uiteraard ook een cruciale pijler in de bereikbaarheid van de Antwerpse haven.
Het Toekomstverbond legde in 2017 de grote principes vast die de bereikbaarheid én leefbaarheid van de regio vrijwaren. De dubbele ringstructuur combineert de Oosterweelverbinding voor lokaal verkeer met het Haventracé voor doorgaand verkeer.

Alfaport Voka volgt de uitwerking hiervan van nabij op. Op korte termijn pleiten we voor een snelle realisatie van de gepande wegenwerken, zoals de Oosterweeltunnel, met goede minder hinder aanpak. 

We bewaken ook dat de noden van de havenbedrijven correct worden meegenomen in de planningsprocessen op langere termijn, zoals de tweede Tijsmanstunnel, capaciteitsverhoging van de E34, … .

Alfaport Voka informeert ook de ondernemers in de Antwerpse haven over de geplande wegenwerken en de hinder die deze met zich mee zullen brengen. Dit gebeurt via gerichte mailings, webinars en de dialoogsessies ‘Haven Bereikbaar’, een halfjaarlijks initiatief samen met Port of Antwerp-Bruges.

Een overzicht van alle wegenwerken in de Antwerpen-Waasland regio vindt u ook op Antwerpen-Waasland Mobiel

Initiatieven woon-werkverkeer

In een concurrentiële haven geraken werknemers ook vlot op het werk. Gezien de congestieproblematiek in de regio, is het belangrijk dat er alternatieven voor de wagen bestaan, die rekening houden met de specifieke havencontext zoals de grote afstanden en het gebrek aan openbaar vervoer. Daarom ondersteunt Alfaport Voka acties ter verbetering van de fietsinfrastructuur in en rond de haven en initiatieven zoals fietsleasingsystemen, de Pendelbus Haven, de Fietsbus en DeWaterbus.

Opdat bedrijfsleiders en hr-managers het overzicht in de veelheid aan mobiliteitsinitiatieven behouden, ontwikkelde Alfaport Voka samen met Voka – Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland een digitale tool die de belangrijkste bedrijfsgerichte initiatieven van overheden en publieke vervoersaanbieders bundelt.

Mobiliteitsraad Vlaanderen

De Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) brengt advies uit over relevante beleidsplannen en beslissingen binnen het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse Regering. Alfaport Voka vertegenwoordigt de belangen van de Antwerpse havensector hierin, als lid van de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten.

Bereikbare haven van Antwerpen

Blijf in contact over de bereikbaarheid van de haven

Alfaport Voka organiseert geregeld werkgroepen en infosessies rond de verschillende mobiliteitsonderwerpen zoals de werkgroep verspreid spoorvervoer, dialoogsessies haven bereikbaar, … .

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken hoe u hierbij betrokken kan worden.

Onze haven thema's

Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar Alfaport Voka zich voor de haven van Antwerpen voor inzet. Klik door om meer informatie over elk thema te ontdekken. 

Neem contact op

Tia Meyvis 

adviseur Mobiliteit & Intermodaliteit

tia.meyvis@voka.be